آرشیو فروردین ماه 1400

قيمت ارز، تورم در بازار ايران، كسب و كار

بررسي بهترين آبگرمكن ديواري و ايستاده در پايا دما

۶۹ بازديد

نكته مهم در انتخاب آبگرمكن ها حجم ذخيره آنها است، در واقع زمان گرم كردن حجم ثابت از آب در آبگرمكن ايستاده يا آبگرمكن ديواري و همچنين توجه به انرژي تامين كننده در دسترس در انتخاب نوع آبگرمكن مهم مي باشد.